IMASGO VESCOVO AUSILIARE DIOCESI KOUDOUGOU ALEXANDRE BAZIE, SACERDOTI E FRATELLI

//